Referat fra årsmøte 2020

Referat fra årsmøte i Borre Grunneierlag på Stenbjørnrød gård torsdag den 27. februar

Det var 17 grunneiere som var tilstede. Landbrukssjef Rolf Magne Vindenes kom og gjesteforeleser Gørli Elida Bruun Andersen. Representanten fra BKOF kunne dessverre ikke komme på grunn av sykdom.

Gunn-Henny Aasen ønsket velkommen til årsmøtet 2020.

Saker:

  1. Innkalling og saksliste ble godkjent
  2. Møteleder var Gunn-Henny Aasen og Ivar Paulsen og Bent Lerum ble valgt til å underskrive protokollen.
  3. Årsmeldingen ble lest opp og rettet for feil (se revidert årsmelding).
  4. Regnskapet for 2019 ble godkjent av revisor med en merknad (se rapport fra revisor) og regnskapet ble gjennomgått av Birger Taranrød. Det viser underskudd i år. Grunnen til dette er at det ble solgt få jaktkort i 2019 samt at medlemsutbyttet ble økt fra 3,5 kr pr dekar til 5 kr pr dekar.
  5. Årsmøtet vedtok å gi styret ansvar for budsjett og arbeidsplan. Det arrangeres medlemstreff våren 2020 da fjorårets treff ble avlyst.
  6. Medlemsutbytte 2020 ble opprettholdt til kr 5,- pr dekar
  7. Innkomne saker: ingen
  8. Valgkomiteen har bestått av Morten Henriksen og han ledet valget.

            Leder, skriftlig ble gjenvalgt for ett år. Leder gav beskjed om at 2020 er siste året hun sitter som leder.

            Styremedlemmer:

Birger Taranrød tok gjenvalg for to år

Ole Johan Freberg (ny) erstatter Ivar paulsen. Vi ønsker han velkommen og takker Ivar for tiden i styret.

            Varamedlemmer: Jon Wegge og Hilde Beate Tørnby ble gjenvalgt for ett år

            Revisorer: Grethe Lyseng og Steinar Aas ble gjenvalgt for ett år.

            Valgkomite: Guro Huneide Hetland ble valgt for to år og Morten Henriksen har ett år 

igjen.

Fastsettelse av godtgjørelse for tillitsvalgte.

Årsmøte opprettholdt godtgjøring til Leder: 4000,-

Forretningsfører 4000,-

Jaktutvalg 1000,- pr person

Morten Henriksen refererte at flere grunneiere ønsker at BG skal engasjere seg i flere grunneiersaker og ikke bare jakt. Leder svarte at det er ønskelig men at det fordrer at medlemmer sender inn saker og at engasjerte medlemmer melder sin interesse for å sitte i styret. 

Kveldens foredrag: Bever i Horten kommune

Gørli Elida Bruun Andersen gav oss en god innføring i hvordan hun har kartlagt

beverpopulasjonen i Horten kommune etter oppdrag fra kommunen. Med en interessant PowerPoint tok hun oss gjennomkartleggingsjobben og fortalt om beverens biologi og utbredelse. Takk for et opplysende foredrag.

Landbrukssjef Rolf Magne Vindenes informerte oss deretter om Horten

kommunes arbeid videre mot en forskrift som omfatter beverjakt i kommunen.

Kvelden ble avsluttet med tapas med påfølgende kaffe og kake. Vi takker Siren og Jan Einar Apeness for flott servering 😊

__________________________________________________________________________________