Årsmelding Borre Grunneierlag 2019

 • Jakten 2019

  Jaktutvalgets arbeid:

  Utvalget har arbeidet opp mot soneledere, samarbeidet med BJOF og Horten

  kommune. Arbeidet til jaktutvalget fungerer godt med flinke og ivrige medlemmer.

  Jaktuttak: Den informasjonen som jaktutvalget begrunner sitt forslag til delingstall

  (antall dekar som gir jakt på ett dyr) er fra følgende kilder:

  • Rådyrprosjektet i Borre
  • Tall fra hjorteviltdatabasen om påkjørsler mm via ettersøksgruppa
  • Tilbakemelding fra soneledere (8 soner)
  • Vurdering av enkeltsonenes størrelse, topografi og jaktbarhet
  • God kontakt og tilbakemelding fra jegere fra både fra Borre Jeger og Fiskelag

  og Borre grunneierlags medlemmer og Horten kommune.

  Elgjakt:

  Elgjakten ble forvaltet gjennom Midtre Vestfold Storvald. Borre grunneierlag er

  Tildelt 4 dyr i perioden 2019-2020 det ble felt en kvige og en kalv i 2019.

  Vi hadde også en påkjørsel av en elg ku i august på Evighetsletta.

  Hjortejakt 2019

  Borre grunneierlag ble tildelt fellingstillatelse på 2 dyr.

  Ingen dyr ble skutt.

  Rådyrjakt 2019:

  Borre Grunneierlag har, som i fjor ansvaret for forvaltningen av rådyrstammen

  i Horten kommune. Borre Grunneierlag har et arealgrunnlag på ca. 22 642 da.

  Det er fordelt 117 fellingstillatelser fordelt på frie dyr, bukk og kalv. Soneledere

  har fått utdelt 4 kort og ettersøksgruppa har fått tildelt fellingstillatelser på tre

  dyr i bestemte områder, hvor påkjørslene er hyppige. Ettersøksgruppa mottar

  disse tre fellingstillatelsene som en kompensasjon for det ettersøket de gjør

  for medlemmer av Borre grunneierlag.

  Rådyrjakten 2019

  2019

  Hanndyr

  Hunndyr

  I alt

  Eldre

  30

  10

  40

  Årskalv

  21

  13

  34

  I alt

  51

  23

  74

   

 • Fellingsprosent 62 % og kalveprosent 38,5%

  Rådyrjakten 2018

  2018

  Hanndyr

  Hunndyr

  I alt

  Eldre

  28

  15

  43

  Årskalv

  12

  15

  27

  I alt

  40

  30

  70

   

   

   

   

 • Fellingsprosent 48% og kalveprosent 38%

  Jakten 2017

  Elgjakt. Det ble skutt en okse.

  2017

  Hanndyr

  Hunndyr

  I alt

  Eldre

  28

  19

  47

  Årsklav

  12

  17

  29

  I alt

  40

  36

  76

   

 • Fellingsprosent 54% og kalveprosent 38%

   

   

  Gåsejakten i Horten kommune 2019 ved Rino Sannes.

  Jakten foregikk hovedsakelig på Vassbånn i år.

  Etter en god innsats med å åpne teiger på Vassbånn i forkant av dette jaktåret, så har vi lagt ned mye arbeid med å få tegnet opp disse. Men alt i alt har vi sett at det har lønt seg. I året som har hvert har to lag jaktet på Vassbånn, og vi har kommunisert og samarbeidet tett og godt. Sammenlignet med fjor året vil jeg si at vår bruk av blinds gir den mest effektive jakten. Selv om vi ikke har fått til så mange jaktturer, så har det like vel gitt resultater. Stort sett har vi klart oss med tre jegere ute av gangen, men vi ser ikke behovet for å endre dette da det fungerer bra. Totalt har vi hatt 5 turer og har felt totalt 41 fugl.

  Totalt sett ser vi jaktformen og forberedelser gir resultater og vi bruker mindre tid ute på marken, men vesentlig mye mer tid på å speide etter fugl. Vi tror dette er den rette måten å drive gåsejakten på videre, men nødvendige finjusteringer. Vi har også gjort en del innvesteringer i nye lokkefugl noe vi må investere videre i.

  Samtidig har vi lagt mye tid for å lage en gruppe på Facebook. Der vi har forsøkt å få med grunneierne. Dette for at dere skal kunne få med dere hva som skjer, og at dere også kan legge til når dere observerer fugl. Det har fungert greit, men vi ønsker om å få med flere av grunneierne ved Vassbånn med i gruppa

  Vedlagt ligger en oversikt over turene.

  Turer 2019

  Sted   Dato   Antall Jegere Fugl felt        Fugl sett

  Vassbånn     28/7   3        14                40-50           Tot. 18 fugl inn på mark

  Vassbånn     22/8   3        2                  60-80           Vi var akkurat litt sent ute, og ble sett av gåsa

  Vassbånn     6/9     3        0                  ?                  Ble observert av gåsa

  Vassbånn     8/9     2        21                ?                 

  Vassbånn     16/9   2        4                  ?                 

  Kommunalt viltråd:

  Ettersøk av skadet vilt i Horten kommune blir utført av Borre Jeger og Fiskelags

  ettersøksgruppe. Denne gruppen er underlagt Viltrådet som består av representanter

  fra Borre Jeger og Fiskelag, Borre grunneierlag og Horten kommune. Grunnen til at

  grunneierlaget sitter i dette rådet er at alt ettersøk i hovedsak vil foregå på grunneiers

  grunn. Samme ettersøksgruppe har også Borre grunneierlag en egen ettersøksavtale

  med, slik at våre medlemmer er sikret ettersøk ved utøvelse av jakt. Vi er fornøyde

  med gruppens arbeid.

  Nødforing av rådyr: Det var ikke behov for nødforing i 2019.

  Ettersøk: Grunneierlaget og Ettersøksgruppa for fallvilt har videreført avtale om

  ettersøk for alle medlemmer av Borre grunneierlag. Avtalen gjelder inntil en

  av partene sier den opp. Hvor mange dyr som dør/blir skadet i trafikken i

  Horten meldes inn til http://www.hjorteviltregisteret.no/Fallvilt

  Her kan du trykke på venstre side og få oversikt over fallvilt i kommunen. Du

  trenger ikke logge deg inn!

  Til slutt ønsker vi dere en riktig god vår.

  Med vennlig hilsen

  Styret i Borre grunneierlag

 

Referat fra årsmøte 2020

Referat fra årsmøte i Borre Grunneierlag på Stenbjørnrød gård torsdag den 27. februar

Det var 17 grunneiere som var tilstede. Landbrukssjef Rolf Magne Vindenes kom og gjesteforeleser Gørli Elida Bruun Andersen. Representanten fra BKOF kunne dessverre ikke komme på grunn av sykdom.

Gunn-Henny Aasen ønsket velkommen til årsmøtet 2020.

Saker:

 1. Innkalling og saksliste ble godkjent
 2. Møteleder var Gunn-Henny Aasen og Ivar Paulsen og Bent Lerum ble valgt til å underskrive protokollen.
 3. Årsmeldingen ble lest opp og rettet for feil (se revidert årsmelding).
 4. Regnskapet for 2019 ble godkjent av revisor med en merknad (se rapport fra revisor) og regnskapet ble gjennomgått av Birger Taranrød. Det viser underskudd i år. Grunnen til dette er at det ble solgt få jaktkort i 2019 samt at medlemsutbyttet ble økt fra 3,5 kr pr dekar til 5 kr pr dekar.
 5. Årsmøtet vedtok å gi styret ansvar for budsjett og arbeidsplan. Det arrangeres medlemstreff våren 2020 da fjorårets treff ble avlyst.
 6. Medlemsutbytte 2020 ble opprettholdt til kr 5,- pr dekar
 7. Innkomne saker: ingen
 8. Valgkomiteen har bestått av Morten Henriksen og han ledet valget.

            Leder, skriftlig ble gjenvalgt for ett år. Leder gav beskjed om at 2020 er siste året hun sitter som leder.

            Styremedlemmer:

Birger Taranrød tok gjenvalg for to år

Ole Johan Freberg (ny) erstatter Ivar paulsen. Vi ønsker han velkommen og takker Ivar for tiden i styret.

            Varamedlemmer: Jon Wegge og Hilde Beate Tørnby ble gjenvalgt for ett år

            Revisorer: Grethe Lyseng og Steinar Aas ble gjenvalgt for ett år.

            Valgkomite: Guro Huneide Hetland ble valgt for to år og Morten Henriksen har ett år 

igjen.

Fastsettelse av godtgjørelse for tillitsvalgte.

Årsmøte opprettholdt godtgjøring til Leder: 4000,-

Forretningsfører 4000,-

Jaktutvalg 1000,- pr person

Morten Henriksen refererte at flere grunneiere ønsker at BG skal engasjere seg i flere grunneiersaker og ikke bare jakt. Leder svarte at det er ønskelig men at det fordrer at medlemmer sender inn saker og at engasjerte medlemmer melder sin interesse for å sitte i styret. 

Kveldens foredrag: Bever i Horten kommune

Gørli Elida Bruun Andersen gav oss en god innføring i hvordan hun har kartlagt

beverpopulasjonen i Horten kommune etter oppdrag fra kommunen. Med en interessant PowerPoint tok hun oss gjennomkartleggingsjobben og fortalt om beverens biologi og utbredelse. Takk for et opplysende foredrag.

Landbrukssjef Rolf Magne Vindenes informerte oss deretter om Horten

kommunes arbeid videre mot en forskrift som omfatter beverjakt i kommunen.

Kvelden ble avsluttet med tapas med påfølgende kaffe og kake. Vi takker Siren og Jan Einar Apeness for flott servering 😊

__________________________________________________________________________________