Horizontal SlideShow

Antall besøkende!

Vi har 1 gjest her nå

Treff på siden.

Artikkelvisninger : 6503

Søk

SMIL – MIDLER
Skrevet av Gunn-Henny Aasen   
lørdag 01. mai 2010 20:10

SMIL – MIDLER

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket og nærings – og miljøtiltak i skogbruket.

Staten har overført ansvar og myndighet til kommunene for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket og til nærings – og miljøtiltak i skogbruket. Titaksstrategien synliggjør og beskriver miljøutfordringene for landbruket i Horten og hvordan man ønsker å prioritere i en 4- års periode (2009 – 2012). Det er nødvendig å prioritere de områdene hvor det er viktigst å oppnå resultater. Ut fra dette er følgende strategier prioritert:

 

  • Ivareta kulturlandskapets verdier gjennom aktiv landbruksdrift og øke tilgjengeligheten for allmennheten.
  • Redusere erosjon og forurensing til vassdrag
  • Stimulere til økt verdiskapning i skogbruket

 

Oppføring av ”områdetiltak Borrevannet” prioriteres høyt.

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket:

- planleggings- og tilretteleggingsprosjekter

- kulturlandskapstiltak og forurensingstiltak

Eksempel på tiltak: Bruk av beitedyr for å hindre gjengroing, rekreasjonstiltak (fiskeplasser, bålplasser m. m.), ivareta verneverdige bygninger (hønsehus, potetkjeller, smier, utedo, stabbur m.m.), tiltak for å ta vare på det biologiske mangfoldet (gårdsdammer, steingjerder), tiltak for å hindre erosjon, anlegging av biobed for å hindre punktutslipp av plantevernmidler, tiltak for å bedre vannkvalitet.

 

Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket

- skogkultur

- vei bygging

- miljøtiltak i skog

- drift med taubane, hest o.a.

- andre tiltak i skogbruket

Tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistrering

- skogbruksplaner, ressursoversikter, kurs m.m.

- andre tiltak

Eksempel på tiltak: ungskogpleie (f.eks brukt til biobrensel), etablering av viltkorridorer (ta vare på biologisk mangfold), Ivareta verdifulle kulturminner i skog (gjøre tilgjengelige for allmennheten).

 

Retningslinjer, vilkår etc.

- Tilskudd innvilges på grunnlag av godkjent kostnadsoverslag for gjennomføring av tiltaket

- Minstekostnad for tiltak som støttes: 15 000 kr (Unntatt tiltak knyttet til områdetiltak Borrevannet)

- Søknadsfrist kulturlandskapstiltak og forurensingstiltak settes til 20. august.

- Tilskuddsats SMIL forskriften: inntil 70 %, særskilte tiltak inntil 100 %, vurderes av kommunen i det enkelte tilfelle

- Tilskuddsats skog: inntil 40 %

- Stammekvisting skal rette seg mot lauv

- Ungskogpleie gjelder alle treslag

- Innenfor rammen av tiltaksstrategien behandles innkomne søknader administrativt

- Prioriteringene forutsetter bevilgninger fra Fylkeskommunen

Budsjett:

For 2009 fikk Horten tildelt en økonomisk ramme på 130 000 kr:

Tilskudd til miljøtiltak i jordbruket: 80 000 kr

Tilskudd til skogkultur: 50 000 kr

Oversikt over godkjente tiltak som har fått bevilgning i Horten kommune

- Fangdammer. Vi har få dammer i kommunen – opprettholde biologisk mangfold

- Grillhytte

- Hydrotekniske tiltak

- 2 turstiprosjekter - Turistforening

- vedlikehold av gamle og gjengrodde beiter (gjerdeprosjekt)

- vedlikehold av gammel bygning

Søknadsbehandling

Horten kommune behandler søknader om tilskudd til skogkultur gjennom skogfondssystemet. Det skrives søknad for utført arbeid med kartfestet informasjon. Dersom det er fakturert arbeid så vedlegges kopi av faktura sammen med kartfestet informasjon for hvor arbeidet er gjort.

For tilskudd til miljøtiltak i landbruket nyttes søknadsskjema for spesielle tiltak i landbrukets kulturlandskap (SLF – 430).

Link til dette og andre søknadskjemaer:  HER

 

Søknadsfrist: 20. august, men send inn en søknad dersom fristen er ute!

NB! Du må eie landbrukseiendom for å søke eller ha tillatelse av grunneier (forutsetter registrering i enhetsregister).

Sist oppdatert søndag 07. august 2011 14:49